Хүчтэй нөлөөтэй Форексын мэдээний жагсаалт

Энэ удаагийн нийтлэлээр Өндөр буюу Хүчтэй нөлөөтэй Форексын мэдээний жагсаалт (List of High Impact Forex News)-ыг хүргэж байна. Хөрөнг...

Хүчтэй нөлөөтэй Форексын мэдээний жагсаалт
Энэ удаагийн нийтлэлээр Өндөр буюу Хүчтэй нөлөөтэй Форексын мэдээний жагсаалт (List of High Impact Forex News)-ыг хүргэж байна.

Хөрөнгө оруулагчид болон арилжаачид эдийн засгийн үзүүлэлтүүд (indicators)-ийг маш анхааралтай ажиглаж байдаг. Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд зарлагдахад валютын зах зээлд шууд нөлөөлж хэлбэлзлийг бий болгодог.

Тэргүүлэх (leading), давхцах (coincident), хоцрох (lagging) гэсэн үндсэн гурван төрлийн үзүүлэлт (индикатор) байдаг.
  • Тэргүүлэх (leading)
  • Давхцах (coincident)
  • Хоцрох (lagging)
Тэргүүлэх (түрүүлэх, урьдчилсан) үзүүлэлт (индикатор) нь эдийн засгийн өөрчлөлтөөс өмнө өөрчлөгддөг бөгөөд ямар зүйл тохиолдож болох талаар бодит өөрчлөлтөөс өмнө зарим урьдчилсан санаа буюу таамаглалыг өгдөг.

Давхцах үзүүлэлт (индикатор) нь тухайн цаг хугацаанд бодитоор тохиолдож байгаа өөрчлөлтийн талаарх ойлголтыг өгдөг.

Хоцрох үзүүлэлт (индикатор) нь үйл явдал бодитоор тохиолдсоны дараа өөрчлөлтийн мэдээллийг өгдөг (мэдээллээр хангадаг). Тиймээс хоцрох үзүүлэлт (индикатор) нь урьдчилсан таамаглал гаргахад бараг (огт) хэрэггүй.


Бодлогын хүүгийн түвшний шийдвэр (interest rate decision) бол маргаан байхгүй форексын зах зээлийг хөдөлгөгч гол хүчин зүйлүүдийн нэг юм.

Гэсэн хэдий ч Холбооны Нөөцийн Сан (Fed) мөнгөний бодлого дээр шийдвэр гаргахын өмнөх хурлуудаараа эдийн засгийн бусад хэд хэдэн үзүүлэлтийг нягталж үздэг.

Улмаар валютаараа форекс арилжаа хийх эсвэл хөрөнгө оруулалт хийх эсэхэд доор дурдсан хүчтэй нөлөөтэй мэдээнүүдийн жагсаалт чухал ач холбогдолтой.

1. Interest Rate Decision - Бодлогын Хүүгийн Түвшний Шийдвэр

Бодлогын Хүүгийн Түвшний Шийдвэр (Interest rate decision) нь дэлхий дээрх форекс маркет буюу гадаад валютын зах зээлийг хөдөлгөдөг.

Холбооны Нээлттэй Зах Зээлийн Хороо (Federal Open Market Committee - FOMC) нь АНУ-ын эдийн засгийн ерөнхий байдлыг үнэлэх зорилгоор олон тооны эдийн засгийн өгөгдлийг авч хэлэлцдэг.

Шинжилгээнд тулгуурлан Холбооны Нөөцийн Сан нь Бодлогын хүүг өсгөх, буруулах эсвэл өөрчлөхгүй орхих гэх мэт арга хэмжээг авдаг (хэрэгслийг ашигладаг).

2. Gross Domestic Product (GDP) - Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүн

Эдийн засгийн бүх үзүүлэлтүүдийн дундаас Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүн (Gross Domestic Product (GDP)) нь хамгийн чухал ач холбогдолтой үзүүлэлтүүдийн нэг юм.

Энэ нь АНУ-ын эдийн засгийн төлөв байдлыг харуулдаг. Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүн ДНБ-ий мэдээлэл (мэдээ) нь ерөнхийдөө улирал бүрийн сүүлийн өдөр гардаг.

Энэ нь өмнөх улирлын эдийн засгийн үйл ажиллагааг харуулдаг.

ДНБ нь улирлын туршид АНУ-ын үйлдвэрлэсэн бүх бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний нийлбэр эсвэл нийт мөнгөн дүнг илэрхийлдэг.

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд тухайн улсын хил дотор байгаа бүх үйлдвэрлэлийг оруулж тооцдог ба олон улсын үйл ажиллагаа буюу гадаадад байгаа тухайн улсын иргэн аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэлийг оруулж тооцдоггүй.

ДНБ-ий мэдээ зарлагдахад харах хамгийн чухал зүйл нь өсөлтийн түвшин (хувь) юм.

3. Consumer Price Index (CPI) - Хэрэглээний Үнийн Индекс

Хэрэглээний Үнийн Индекс (Consumer Price Index (CPI))-ийн тайлан нь Инфляцийн түвшинг хэмжихэд өргөн хэрэглэгддэг.

Өмнөх сарын өгөгдөл нь ойролцоогоор сар бүрийн 15-ны өдөр гардаг.

Хэрэглээний Үнийн Индекс (XҮИ) нь нэг сараас нөгөө сар хүртэлх хэрэглэгчдийн худалдаж авсан өргөн хэрэглээний  бараа, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар өөрчлөгдөж буйг илэрхийлэх үзүүлэлт бөгөөд нэг өрхөөр бус нийт өрхөөр тооцогдсон үнийн дундаж өөрчлөлтийн хэмжээг харуулдаг.

4. Retail Sales - Жижиглэн Худалдаа

Жижиглэн Худалдаа (Retail Sales)-ны өгөгдөл нь жижиглэнгийн үйлдвэрлэлийн борлуулсан барааны хэмжээг харуулдаг бөгөөд үүнд орон нутгийн жижиг дэлгүүрээс эхлээд том сүлжээ дэлгүүрийн борлуулалт багтдаг.

Өгөгдлийг улс даяарх жижиглэнгийн дэлгүүрүүдийн багц (олонлог)-аас санамсаргүй сонгож цуглуулдаг.

Өмнөх сарын жижиглэн худалдааны өгөгдөл нь ойролцоогоор сар бүрийн 12-ны өдөр гардаг.

Жижиглэн худалдааны тайлан нь нэлээд ач холбогдолтой тул дахин дахин хянагдсаны дараа эцсийн тоо нь гардаг.

5. Employment and Unemployment Rate - Ажил эрхлэлт ба ажилгүйдлийн түвшин

Сар бүрийн баасан гариг Ажил эрхлэлт ба ажилгүйдлийн түвшин (Employment and Unemployment Rate)-ийн мэдээний мэдэгдэл гардаг.

Энэ мэдэгдэл нь ажилгүйдлийн түвшин (нийт ажиллах хүчинтэй ажилгүйчүүдийн тоог харьцуулсан хувь), шинээр үүссэн ажлын байрны тоо, нэг цагийн дундаж цалин зэргийг багтаадаг.

Энэ тайлан гарахад зах зээл дээр чухал ханшийн хөдөлгөөнүүд бий болдог.

6. Nonfarm Payrolls Data - Хөдөө аж ахуйн бус салбаруудын ажил эрхлэлтийн мэдээ

Хөдөө аж ахуйн бус салбаруудын ажил эрхлэлтийн мэдээ (Non-farm payrolls data) нь хөдөө аж ахуйн салбарыг оруулахгүйгээр өмнөх сард ажил эрхэлж байсан хүмүүсийн тооны өөрчлөлтийн хэмжээг илэрхийлдэг.

Бүрэн ажил эрхлэлт нь Холбооны Нөөцийн үүргүүдийн нэг бөгөөд үүн дээр хөрөнгө оруулагчид маш анхаарал хандуулдаг.

Хэрвээ тайлан нь шинжээчдийн таамаглалаас өндөр үзүүлэлттэй бол Америк доллар (USD)-ын ханш ихэвчлэн чангардаг.

Эсрэгээрээ тайлан нь урьдчилсан таамаглалаас сул бол USD-ын ханш сулардаг.

7. Industrial Production Index - Аж үйлдвэрийн салбарын Үйлдвэрлэлийн Индекс

Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн  индекс (Industrial Production Index)-ийн өмнөх сарын мэдээлэл нь ойролцоогоор сар бүрийн 16-ны өдөр Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын ашиглалтын тайлан (capacity utilization report)-тай хамт зарлагддаг.

Энэхүү тайлангийн тоо баримт нь сарын бүрийн уурхай, үйлдвэр, цахилгааны станц зэргийн үйлдвэрлэсэн барааны түүхий эдийн хэмжээн дээр үндэслэн гардаг.

Мөн түүнчлэн сонин, тогтмол хэвлэл, ном зэрэг хэвлэлийн бизнесийг уламжлал ёсоор аж үйлдвэрлэлийн салбар гэж авч үздэг.

Олон төрлийн аж үйлдвэрийн хүчин чадлын тооцоог нэгтгээд төрөл бүрийн бизнесийн хүчин чадлын ашиглалттай харьцуулан тооцоолж аж үйлдвэрийн мэдээллийг гаргадаг.

Аж үйлдвэрийн Үйлдвэрлэлийн мэдээллийг давхцах (coincident) үзүүлэлт гэж үздэг.

8. Trade Balance - Худалдааны Тэнцэл

Ойролцоогоор сар бүрийн 19-ний өдөр тухайн сараас өмнөх хоёр сарын Худалдааны Тэнцлийн мэдээлэл (Trade Balance Data) гардаг.

Хөрөнгө оруулагчид болон бодлого боловсруулагчид АНУ-ын эдийн засгийн төлөв байдлыг шалгахын тулд худалдааны тэнцлийн мэдээллийг ашиглаж хэмжилт хийдэг.

Худалдааны тэнцлийн тайлан нь дэлхийн бусад орнуудтай хэрхэн харилцаж байгаа тухай харилцааны мэдээллийг өгдөг.

Худалдааны тэнцлийн тайлан нь өмнөх сараас томоохон өөрчлөлттэй гарвал ихэвчлэн зах зээлийг хөдөлгөдөг (савлуулдаг).

Хэрвээ худалдааны тэнцэл хэвээр эсвэл унасан байвал хөрөнгө оруулагчид баяртай байдаг.

Учир нь энэ нь экспорт нэмэгдэж байгааг илэрхийл буй хэрэг юм.

Өөрөөр хэлбэл экспортын компаниуд илүү их бүтээгдэхүүн борлуулж, тэдний орлого нэмэгдэж байгаа гэж ойлгож болно.

9. Producer Price Index - Үйлдвэрлэгчийн Үнийн Индекс

Үйлдвэрлэгчийн Үнийн Индекс (Producer Price Index) нь Хэрэглээний Үнийн Индекстэй хамт гардаг бөгөөд инфляцийн талаарх чухал ач холбогдолтой мэдээллийг өгдөг.

Энэ тайлан нь өмнөх сарын мэдээллийг сар бүрийн хоёрдох долоо хоногт мэдээлдэг.

Үйлдвэрлэгчийн Үнийн Индекс (ҮҮИ) нь бараа бүтээгдэхүүний бөөний үнийн хэмжүүр юм.

Үйлдвэрлэгчийн Үнийн Индекс нь үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн болон худалдсан бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг илэрхийлдэг юм.

Харин Хэрэглээний Үнийн Индекс нь хэрэглэгчдийн худалдаж авсан өргөн хэрэглээний  бараа, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар өөрчлөгдөж буйг илэрхийлэх үзүүлэлт бөгөөд нэг өрхөөр бус нийт өрхөөр тооцогдсон үнийн дундаж өөрчлөлтийн хэмжээг харуулдаг.

Товчоор ҮҮИ нь үйлдвэрлэгчийн барааг үйлдвэрлэхэд зарцуулсан төлбөр, ХҮИ нь хэрэглэгч барааг худалдаж авахад төлсөн төлбөр.

10. Durable Goods Orders - Удаан эдэлгээтэй Барааны Захиалга

Удаан эдэлгээтэй Барааны Захиалга (Durable Goods Orders)-ын тайлан нь хувь хүмүүс урт хугацааны барааг худалдан авахад зарцуулж байгаа мөнгө (хөрөнгө)-ний хэмжээг илэрхийлдэг.

Удаан эдэлгээтэй бараа гэдэг бол гурван жилээс дээш хугацааны эдэлгээтэй бараа юм.

Энэ тайлан нь ойролцоогоор сар бүрийн 26-ны өдөр зарлагддаг бөгөөд үйлдвэрлэлийн салбарын ирээдүйн гүйцэтгэлийн талаарх зарим ойлголтыг өгдөг.

11. Consumer Confidence Index - Хэрэглэгчийн Итгэлийн Индекс

Хэрэглэгчийн Итгэлийн Индекс (Consumer Confidence Index (CCI)) нь сар бүрийн сүүлийн Мягмар гаригт зарлагддаг бөгөөд АНУ-ын эдийн засгийн төлөв байдал болон иргэдийн зарцуулалтын хэмжээ зэргээс хамааруулан ирээдүйд итгэх хэрэглэгчийн итгэл (хүлээлт) ямар байгаа талаарх мэдээллийг харуулдаг.

Хэрвээ хүмүүс орлогын тогтвортой байдлын талаар илүү итгэлтэй байвал илүү их худалдан авалт хийх магадлал өндөр байдаг.

COMMENTSЭрсдэлийн сануулга: Forex, Stocks, ETFs, Options, CFDs, Futures, Crypto, Derivatives зэрэг арилжаа нь ханшийн өндөр хэлбэлзэлтэй, ихээхэн хэмжээний алдагдал хүлээх эрсдэлтэй бөгөөд хүн бүрт, хөрөнгө оруулагч бүрт тохиромжтой биш. Тиймээс арилжаа хийх танд тохиромжтой эсэхийг бодож үзээрэй. Та өөрийн оруулсан хөрөнгийг хэсэгчлэн болон бүгдийг нь алдах магадлал үргэлж байдаг тул алдаж болох хэмжээнээс илүү дүнгээр хөрөнгө оруулахгүй байх нь зохистой. Хэрэв та арилжаа хийх бол судалгаа болон шинжилгээгээ анхааралтай хийж бие даан шийдвэрээ гаргаарай. Өнгөрсөн үр дүн ирээдүйн үр дүнг харуулахгүй. Энэ сайт болон түүний бусад сувгуудад нийтэлсэн зүйлс зөвхөн мэдлэг олгох, танин мэдэхүйн зориулалттай. "Үйлчилгээний нөхцөл болон Анхааруулга"-ыг уншсаны дараа сайтаар үйлчлүүлнэ үү!
Name

Erkhemee FX,1,Lists,2,Metatrader,22,Webinar,1,Арилжаа,10,Арилжааны систем,1,Арилжааны стратеги,1,Арилжааны сэтгэлзүй,3,Арилжааны төлөвлөгөө,1,Бонд,2,Бонус,2,Брокер,13,Заавар,14,Зөвлөгөө,33,Индикатор,5,Мөнгөний менежмент,1,Мэдээ,8,Ном,6,Платформ,26,Санал асуулга,4,Санхүү,8,Техник шинжилгээ,2,Форекс,11,Форексын нэр томьёо,34,Форексын хичээл,56,Хөрөнгийн зах зээл,3,Хөрөнгө оруулалт,5,Хувьцаа,8,Худалдаа,3,Эдийн засаг,8,Эрсдэлийн менежмент,1,
ltr
item
Forex.mn: Хүчтэй нөлөөтэй Форексын мэдээний жагсаалт
Хүчтэй нөлөөтэй Форексын мэдээний жагсаалт
https://4.bp.blogspot.com/-G41ABzCVohg/W9x1An_Km1I/AAAAAAAArgs/P3gBlVf0EyMwvtM62SCvMeCdzbRA7jxwQCLcBGAs/s1600/List%2Bof%2BHigh%2BImpact%2BForex%2BNews%2B%255Bforex-news-trader%255D.png
https://4.bp.blogspot.com/-G41ABzCVohg/W9x1An_Km1I/AAAAAAAArgs/P3gBlVf0EyMwvtM62SCvMeCdzbRA7jxwQCLcBGAs/s72-c/List%2Bof%2BHigh%2BImpact%2BForex%2BNews%2B%255Bforex-news-trader%255D.png
Forex.mn
https://www.forex.mn/2018/11/list-of-high-impact-forex-news.html
https://www.forex.mn/
https://www.forex.mn/
https://www.forex.mn/2018/11/list-of-high-impact-forex-news.html
true
5797014394277179933
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content